Lai Rai Chuyện Đời

Bài học cuộc sống từ câu chuyện Hán Sở tranh hùng

Saturday, 10/06/2023 - 12:24:52

Dưới trướng Lưu Bang, văn có Tiêu Hà, Trương Lương, võ có Hàn Tín. Còn với Hạng Vũ, thực sự chỉ có Phạm Tăng đứng đầu về trí,

TA

Phạm Tăng phò tá Hạng Vũ hoàn toàn xuất phát từ cái ân với Hạng Lương, cái nghĩa với Hạng Vũ, do đó Phạm Tăng vừa là thủ hạ tham mưu về lý song vừa là cha, là thầy khi nói về tình đối với Hạng Vũ.

Xưng danh Á Phụ đã khái quát lên tất cả. Hạng Vũ có Phạm Tăng dốc sức đánh đâu thắng đó, tạo ra bá nghiệp nghìn thu nhưng Phạm Tăng không còn là Hạng Vũ đi vào thất bại,

Lúc nổi giận cáo biệt, Phạm Tăng nói: "Đại sự thiên hạ đã định, là quân vương tự thoả chí tung hoành". Xem ra, Hạng Vũ đã mặc nhiên biến mình trở thành một ông hoàng cô độc?

Thế nên, nếu chẳng có ai chỉ dẫn cho lối đi thì có là một chiến mã chạy khoẻ tới mấy,

Ắt vẫn sẽ gục ngã trong mê cung mà thôi ...

Bàn luận:

- Thực ra thì cơ cấu nhân sự của Hạng Vũ định hình từ sớm, bao gồm nhóm thân tộc (Hạng Bá, Hạng Trang,…), thông gia (Ngu Tử Kỳ), thân tướng (Phạm Tăng, Long Thư, Quý Bố, Chung Ly Muội, Hoàn Sở). Phạm Tăng, Chung Ly Muội tuy được Vũ trọng vọng nhưng chưa chắc có sức nặng trong lòng Vũ bằng nhóm thân tộc. Cứ lấy việc Hồng Môn mà xét, Vũ nhẹ tay với Lưu Bang và Trương Lương một phần ko nhỏ vì nể tình Hạng Bá, và ko theo kế Phạm Tăng, ở Huỳnh Dương chỉ nghe mấy lời ly gián mà nghi Chung Ly, bỏ luôn Phạm Tăng. Hạng Vũ dùng người vậy thì thua Lưu Bang cũng đáng.

- Hạng vũ không thể thống nhất thiên hạ. Vì vũ chỉ học có một nửa học binh cơ lấy thiên hạ không học nhân nghĩa trị thiên hạ. Dùng bạo tàn đoạt được chỗ nào vũ rời đi chỗ đó lại phản. Chư hầu sợ nhưng không phục. Ngồi trên lưng ngựa lấy thiên hạ. Nhưng không thể ngồi trên lưng ngựa trị thiên hạ

- Thực ra thì cơ cấu nhân sự của Hạng Vũ định hình từ sớm, bao gồm nhóm thân tộc (Hạng Bá, Hạng Trang,…), thông gia (Ngu Tử Kỳ), thân tướng (Phạm Tăng, Long Thư, Quý Bố, Chung Ly Muội, Hoàn Sở). Phạm Tăng, Chung Ly Muội tuy được Vũ trọng vọng nhưng chưa chắc có sức nặng trong lòng Vũ bằng nhóm thân tộc. Cứ lấy việc Hồng Môn mà xét, Vũ nhẹ tay với Lưu Bang và Trương Lương một phần ko nhỏ vì nể tình Hạng Bá, và ko theo kế Phạm Tăng, ở Huỳnh Dương chỉ nghe mấy lời ly gián mà nghi Chung Ly, bỏ luôn Phạm Tăng. Hạng Vũ dùng người vậy thì thua Lưu Bang cũng đáng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT