Sức Khỏe

Bỏ hút thuốc là việc tốt

Thursday, 08/09/2022 - 04:58:08

Hãy liên lạc ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt.
Hãy liên lạc ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt để gia tăng gấp đôi cơ hội cai thuốc lá thành công!

1-800-778-8440

Gửi tin nhắn "Bỏ hút thuốc" đến số 66819 để nhận những tin nhắn giúp đỡ bằng tiếng Việt. *Để ngưng nhận tin nhắn bất cứ lúc nào, xin nhắn “STOP” đến số 66819. Hãng điện thoại của quý vị có thể tính chi phí cho dịch vụ nhắn tin.
Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT