Pháp Luật

Luật bảo vệ người sử dụng thẻ mua quà (gift cards)

Wednesday, 10/12/2014 - 08:02:04

Những luật lệ bảo vệ người sử dụng thẻ mua quà thường chỉ tập trung vào một số yếu tố chính như ngày hết hạn, lệ phí sử dụng, đổi lấy tiền mặt, hay tiêu chuẩn thông báo về các điều kiện sử dụng thẻ mua quà.

Bài LS NGUYỄN QUỐC LÂN

Kỹ nghệ mua bán thẻ mua quà, thường được gọi là “gift card,” đã lên đến hàng chục tỉ Mỹ Kim tại Hoa Kỳ. Vào những mùa lễ lớn như Giáng Sinh, Tết hay các tiệc mừng cá nhân, hình thức tặng quà bằng thẻ mua quà càng trở nên thông dụng hơn. Trong chiều hướng đó, chính quyền liên bang và tại nhiều tiểu bang đã ban hành nhiều luật lệ rất nghiêm ngặt nhằm bảo vệ người sử dụng thẻ mua quà. Tuy nhiên, những người tiêu dùng cần hiểu rõ những luật lệ này để không những tránh những thiệt thòi cho chính mình, mà còn có thể tính toán để sử dụng thẻ mua quà một các khôn ngoan.
Các điều khoản luật lệ California liên hệ đến thẻ mua quà nằm trong các điều khoản 1749.45-1749.6 của California Civil Code. Luật liên bang nằm trong các điều khoản thuộc Đạo Luật Credit Card Accountability Responsibility and Disclosure Act Năm 2009 (Credit CARD Act), Pub. L., No. 111-24, 123 Stat. 1734-66 và Electronic Fund Transfer Act (EFT Act), 15 U.S.C. sec. 1693 et seq.

Thẻ mua quà gồm những hình thức nào?

Thẻ mua qua gồm có nhiều hình thức và phương tiện khác nhau. Luật lệ bảo vệ người tiêu dùng khi mua bán thẻ mua quà không nhất thiết được áp dụng giống nhau, nhưng tùy theo mỗi hình thức của thẻ mua quà.
Giấy chứng nhận mua quà (Gift Certificate). Đây là những thẻ do các cửa tiệm bán ra để được sử dụng tại tiệm đó mà thôi.
Thẻ mua quà (Gift Card). Đây là những thẻ mua tại các chợ hay cửa tiệm để dùng mua hàng hay dịch vụ tại các cửa tiệm có ghi tên trên tấm thẻ đó.
Các luật lệ đối với thẻ mua quà thường không áp dụng đối với các thẻ được phân phối trong các trường hợp như:
a. Thẻ dùng để gọi điện thoại;
b. Thẻ tín dụng đã đóng tiền trước và không mang dấu là thẻ mua quà;
c. Thẻ làm quà phần thưởng, quảng cáo hay giảm giá khi mua hàng;
d. Thẻ phân phối nội bộ cho nhân viên hay khách hàng mà không phân phối rộng rãi cho công chúng;
e. Thẻ cấp trên hình thức mẫu giấy;
f. Thẻ vào cửa tham dự văn nghệ hay hội hè.

Những điểm chính về luật lệ mua bán thẻ mua quà

Những luật lệ bảo vệ người sử dụng thẻ mua quà thường chỉ tập trung vào một số yếu tố chính như ngày hết hạn, lệ phí sử dụng, đổi lấy tiền mặt, hay tiêu chuẩn thông báo về các điều kiện sử dụng thẻ mua quà.
Ngày hết hạn (Expiration Date)
Luật lệ tại nhiều tiểu bang, ví dụ như California, Connecticut, Florida, Maine, Minnesota, Montana, New Hampshire, Rhode Island và Washington ngăn cấm các thẻ mua quà không được có ngày hết hạn.
Một số các tiểu bang khác cho phép thẻ mua quà có ngày hết hạn, nhưng phải thông báo rõ ngay trên tấm thẻ được bán cho khách hàng, ví dụ như Arizona, Georgia, Nebraska, Nevada, New York, North Carolina, Oregon, South Dakota, Texas, Utah và Virginia.
Luật liên bang qui định rằng tất cả các thẻ mua quà phải có thời hạn giá trị tối thiểu là 5 năm. Như vậy các thẻ mua quà bán tại các tiểu bang cho phép thời gian hết hạn không thể ngắn hơn 5 năm. Hơn nữa, luật liên bang cũng qui định thời gian hết hạn phải được in rõ ngay trên tấm thẻ mua quà.

Các trường hợp ngoại lệ đối với luật cấm ngày hết hạn

Tại California, mặc dầu luật cấm thời gian hết hạn trên thẻ mua quà, có một số trường hợp ngoại lệ mà luật cấm ngày hết hạn không áp dụng trong các trường hợp như sau:
a. Thẻ mua quà của một số cửa tiệm không liên hệ với nhau nhưng đồng ý công nhận các thẻ mua quà này, ví dụ như thẻ mua quà do các trung tâm siêu thị phân phối để mua quà tại các cửa tiệm trong khu trung tâm mua bán đó.
b. Tiền nhận mua quà qua hình thức đăng ký mua quà (gift registry). Qua hình thức này, một số người đóng góp một số tiền với người bán và người mua sẽ đến mua món quà đó và sử dụng số tiền nhiều người khác đã đóng góp vào.
c. Thẻ mua quà tặng cho khách hàng để phát thưởng, quảng cáo hay trừ tiền mua hàng kỳ tới.
d. Thẻ mua quà tặng cho các công ty từ thiện hay hãng xưởng mua với số lượng lớn và dưới giá bán để tặng thưởng nhân viên hay gây quỹ.
e. Thẻ mua quà để mua các món thực phẩm có thể hư mốc.

Chi phí dịch vụ (service fees)

Một số các tiểu bang ngăn cấm việc tính các lệ phí dịch vụ liên quan đến sử dụng thẻ mua quà, ví dụ như lệ phí cấp thẻ, không sử dụng thẻ hay bỏ thêm tiền vào thẻ. Trong các tiểu bang này gồm có California, Connecticut, Florida, Illinois, Kentucky, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana, New Hampshire, New Mexico, North Dakota, Oregon, Rhode Island và Vermont. Một số các tiểu bang khác cho phép các cửa tiệm tính tiền dịch vụ, nhưng chỉ sau một thời gian ấn định sau khi mua thẻ, thường là lâu hơn một hay nhiều năm.
Luật liên bang cho phép tính các lệ phí này nếu hội đủ ba điều kiện: (1) không sử dụng quá một năm, (2) tính tiền dịch vụ ít nhất là mỗi tháng một lần, và (3) phải được liệt kê rõ ràng trên các thẻ mua quà được bán ra.
Do đó, các tiểu bang nào cho phép tính tiền lệ phí liên quan đến sử dụng thẻ mua quà, các chi phí đó phải được liệt kê rõ ràng trên thẻ mua quà.

Các trường hợp ngoại lệ về chi phí dịch vụ

Mặc dầu luật California cấm tính tiền dịch vụ đối với thẻ mua quà, tuy nhiên trong một số trường hợp ngoại lệ, các cửa tiệm có thể tính một số lệ phí nhỏ nếu hội đủ tất cả những điều kiện sau đây
a. Số tiền còn lại trên thẻ dưới $5;
b. Thẻ không được sử dụng hơn 24 tháng liên tục;
c. Tiền lệ phí không sử dụng chỉ tối đa là $1 mỗi tháng;
d. Người giữ thẻ có thể đóng thêm tiền vào thẻ; và
e. Thẻ có in lời cảnh báo rõ ràng về số tiền lệ phí này.

Đổi thẻ mua quà lấy tiền mặt

Thông thường thẻ mua quà không được đổi lấy tiền mặt. Một số tiểu bang vẫn cho phép đổi thẻ mua quà lấy tiền mặt. Luật liên bang không cấm hay buộc điều khoản này. Tuy nhiên, giới hạn này tùy thuộc phần lớn vào chính sách riêng của mỗi cửa tiệm phân phối các thẻ mua quà liên hệ.
Bắt đầu từ năm 2008, các thẻ mua quà bán tại California có thể được đổi lấy tiền mặt nếu số tiền còn lại ít hơn $10. Một số tiểu bang khác cho phép đổi lấy tiền mặt khi số tiền chỉ còn dưới $5, ví dụ như Colorado, Maine, Montana và Washington. Tiểu bang Rhode Island và Vermont cho phép đổi lấy tiền mặt khi có tiền còn lại dưới $1.

Luật thông báo về điều kiện sử dụng thẻ mua quà

Luật liên bang có nhiều điều khoản rất khắt khe về các điều kiện sử dụng thẻ mua quà. Các điều luật này là tiêu chuẩn tối thiểu mà tất cả các tiểu bang phải tuân theo. Tuy nhiên, mỗi tiểu bang vẫn có thể có những điều luật tốt hơn nhằm bảo vệ người tiêu dùng liên quan đến tiêu chuẩn cần thông báo cho người tiêu dùng hiểu rõ về các điều kiện sử dụng thẻ mua quà.
Theo tiêu chuẩn của luật liên bang, các câu cảnh báo phải được in ngay trên thẻ mua quà một cách rõ ràng và dễ hiểu (clear and conspicuous) để người mua có thể đọc và hiểu trước khi quyết định mua các thẻ đó. Những điều trọng yếu cần phải được thông báo gồm những điểm chính như sau:
a. Tiền lệ phí xử dụng thẻ mua quà.
b. Số điện thoại hay địa chỉ lưới điện toán để tìm hiểu về các điều kiện sử dụng thẻ mua quà;
c. Thời gian hết hạn nếu có;
d. Các dữ kiện này phải được thông báo cùng với tấm thẻ. Chỉ dẫn đến một nơi khác để đọc các tin tức này vẫn không hợp lệ;
e. Cho dầu người bán có nói miệng về các điều kiện, người bán vẫn cung cấp các tài liệu văn bảng liên hệ.

Nếu cửa tiệm cấp thẻ mua quà khai phá sản

Nếu của tiệm bán thẻ mua quà nhưng sau đó khai phá sản, các thẻ đó coi như không có giá trị. Tuy nhiên, những người còn giữ các thẻ này vẫn có thể làm đơn xin đòi tiền trong tòa án phá sản. Mặc dầu vậy, chi phí và công sức đòi tiền trong tòa án phá sản có thể không đáng với số tiền còn lại trong thẻ mua quà.
Nếu cửa tiệm vẫn còn mở cửa trong thời gian khai phá sản, chủ tiệm có thể làm đơn với tòa phá sản để tiếp tục công nhận các thẻ mua quà này vì đây là những món nợ mà các cơ sở này vẫn phải thanh toán.
California có điều luật buộc các chủ tiệm nếu khai phá sản vẫn phải công nhận các thẻ mua quà được bán trước ngày nộp đơn khai phá sản. Tuy nhiên, điều luật vẫn chưa được tranh cãi trong tòa án phá sản khu vực California.

Những điều cần lưu ý khi mua hay sử dụng thẻ mua quà

Khi mua hay sử dụng thẻ mua qua, nên hỏi người bán về những vấn đề sau đây.
f. Trong trường hợp nào thì có thể đổi thẻ để lấy tiền, hàng hóa hay dịch vụ?
a. Thẻ có được bỏ tiền thêm để dùng tiếp hay không?
b. Thẻ có món tiền lệ phí nào hay không? Hay khi nào thì tính số tiền lệ phí này?
c. Có được bù tiền vào số tiền còn lại trong thẻ mua quà để mua một món quà có giá tiền nhiều hơn tiền có trong thẻ hay không?
d. Lưu ý các thẻ mua quà bán bởi một nhóm các cơ sở thương mại không liên hệ với nhau, ví dụ như các tiệm trong cùng một khu trung tâm mua bán. (nql)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT